انرژی درمانی ریکی چیست؟

اگر میخواهید از عود زیاد استفاده کنید و روزی چند تا روشن کنید در کنار عود از سنگ نمک یا سطل آب نمک که اگر سطل آب نمک در یک محیط باشد خیلی خوب است خصوصا در محیط هایی که خیلی آلودگی وجود دارد که کافی است در سطل یک لیتر آب و یک مشت پر نمک بریزید و ترجیحاً بهتر است که نمک دریا باشد و خالص باشد، سنگ نمک خودش مدام باید پاکسازی شود چون خودش آلودگی میگیرد و باید هفتهای یکبار در آفتاب و یا در یک سطل آب نمک به مدت نیم ساعت تا چهل دقیقه قرار دهید، سنگ نمک بهطور کلی هرچقدر پخش باشد آهسته،آهسته شروع میکند به پاکسازی کردن و روی محیط تاثیر میگذارد ولی آبنمک چون در آن آب وجود دارد و در جریان است، هر انرژی در جریانی را میتواند جذب کند و در محیطی که خیلی آلوده باشد میتوانید سطل آبنمک را هفتهای یکبار خالی کنید و دوباره پر کنید. طبق تجربه هر یک متر تا یک و نیم متر مربع باید از یک چسب آجر نمک استفاده کنید. از طرفی میتوانید بجای ساخت دیوار نمک، با استفاده از آجر نمک یک یک گنبد نمکی در وسط اتاق ساخته و دور تا دور اتاق را کلوخه سنگ نمک بچینید.

چسب نمکی که به شما داده میشود با گارانتی ۵ ساله است و بدون هیچ مشکلی دیوار را سرپا نگه خواهد داشت. افرادی که تازه مردهاند خیلی از آنها تا یک یا دوهفته بدنهایِ بالاترشان هنوز وجود دارد و اینها دنبال جذب انرژی هستند، درواقع انرژی افرادی که در قبرستان هستند را میمکند و افرادی در قبرستان حضور دارند ضعف میکنند و مشکل برای آنها بهوجود میآید اما قبرستان های قدیمی مشکلی ندارند و قبرستان های تازه این مشکل را دارند، دادگاهها هم نسبتا انرژی خوبی ندارند، درواقع چیزی بهنام انرژی منفی وجود ندارد، انرژی میتواند در سطحی باشد که آسیب بزند که به آن انرژی آلوده میگویند. به دلیل موجودی بالا این محصول و همینطور طبیعی و معدنی بودن مهره سنگ ها امکان دارد نمونه سفارش شما مقداری در رنگ و رگه ها و جزئیات سنگ ها متفاوت باشد چرا که سنگ های طبیعی دارای طبیعت و جزئیات متفاوتی نسبت به هم هستند و امکان اینکه دو نمونه دقیقا مشابه با هم باشد نیست، این منحصر به فرد بودن هم یکی از زیبایی های طبیعت و جهان هستی است. وی بیان داشت : اکنون ساختمان و بخش عمده تجهیزات این بیمارستان احداث و آماده سازی شده که هفتمین بیمارستان در نوع خود در جهان است و در غرب آسیا بی نظیر می باشد.

پس به طور کلی، سوجوک درمانی از مشاهده شباهت نواحی دست و پا با بدن انسان، منشأ می گیرد. عود وقتی نبودن را زیاد میکند برای ما منطقی است و دارد یک چیزهایی را از این دنیا به دنیای موازی دیگر میبرد پس طبیعتاً پاکسازی میکند اگر عود را در دست بگیرید میتوانید به آن فرمان بدهید و بیشتر با جهت چرخش، که انرژی بدهد یا پاکسازی کند بهطور کلی ماهیتش ایناست که پاکسازی میکند و دائم یکچیزهایی را میبرد اما میتوانید از آن برای انرژی دادن هم استفاده کنید ولی سنگ نمک بودن را دارد زیاد میکند و این طبیعتاً یکچیزهایی را میآورد پس باید برعکس عود عمل کند، هم سنگ نمک و هم عود پاکسازی میکنند ولی نحوهٔ پاکسازی آنها فرق میکند، هیچوقت نمیگوییم که اگر با عود پاکسازی کنیم کثیف میشود یا اینکه زیر آن الکل بریزیم تا خاکسترهایش پاک شود، ولی سنگ نمک آلودگی ها را جذب میکند و بودن را زیاد میکند و تفاوتش در پاکسازی این است که سنگ نمک همه چیز را به خودش میرسانند و همه چیز را جذب خودشان میکنند، چون آب نمک مایع است و آن حالت جامد را ندارد تاثیرش بیشتر میشود و آب در خودش جا میدهد، نمک بهطور کلی جذب کنندگیاش خیلی خوب است یعنی همه چیز را بهخودش میگیرد، نمک آهستهآهسته همه چیز را جذب میکند وقتی که نمک را در آب میریزیم نمک آلودگیها و انرژی را جذب میکند و به آب میدهد، هرچه انرژی ظریفتر باشد کمتر تاثیرش بهطور مشهود قابل مشاهده است مثلا، اگر شخصی پیش کسی برود که انرژی درمانی میکند بعد از بیست دقیقه احساس میکند که یک مقدار سبکتر شده است و حالا اگر همان شخص پیش فرد دیگری برود و مثلا کمکم احساس گزگز و پشت درد و…

در دوره کندالینی یک جملهٔ کلیدی گفتیم که ما زنده نیستیم بلکه در یک تعادلی بین زنده بودن و مردن هستیم، در این حالت نکتهای که وجود دارد این است که هر جا این تعادل بههم بخورد دچار مشکل میشویم و نه تنها راجعبه ما بلکه راجعبه محیط هم این موضوع صدق میکند و اگر تعادل بودن و نبودن در اتاق کار ،اتاقخواب و… بههم بخورد دچار مشکل میشویم یعنی بههم خوردن تعادل در هر جایی ما را دچار مشکل میکند و مهم این است که این دو(بودن و نبودن) متعادل باشند. این محیط بودنش خیلی زیاد است، مثلا زمانی هم در خانه جلسه کاری برگزار کنید در آن زمان این بودن شروع به زیاد شدن میکند و یا خیلی وقت ها اگر تعداد زیادی آدم برای موضوع خاصی کنار هم جمع شوند و بخواهند با هم صحبت و همفکری کنند یا جلسه بگذارند و باهم کار کنند (در مهمانی این اتفاق کمتر میافتد) بودنِ آنجا شروع به زیاد شدن میکند و کمکم تعادل آنجا بههم میخورد و محیط سنگین است و آدمها روی محیط تاثیر میگذارند، نبودن در جاهایی که انرژی خیلی راکد باشد زیاد است مثلا انباری خانه، گوشهها و اطراف خانه جاهایی مثل بیمارستانها و مراکز درمانی که بیمار رفت و آمد دارد ممکن است که مشکل ایجاد شود درنهایت بستگی دارد که بودن آن یا نبودن آن اضافه شود.

دیدگاهتان را بنویسید